Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Ο όρος «μεταῤῥυθμίσεις» είναι δόκιμος ???


Πολλοὶ συμπατριῶτες μας νομίζουν, ὅτι ὁ ὅρος μεταῤῥύθμισις εἶναι ἕνας ὅρος, ποὺ ἀφορᾶ μόνον στὰ ἑλληνικὰ πολιτικὰ πράγματα.
Σχεδὸν μὲ τὴν ἴδια ἔνταση καὶ συχνότητα χρησιμοποιεὶ τὸν ὅρο ὅλο τὸ πολιτικὸ προσωπικὸ στὸν δυτικὸ κόσμο.
Ἡ ἐπῳδὸς «χρειάζεται νὰ προχωρήσουμε σὲ μεταῤῥυθμίσεις» κλπ κλπ, εἶναι μία λέξις μὲ θετικὸ πρόσημο, δὲν ἔχει δηλαδὴ ἄρνηση ἢ βία στὰ κονοτέισιόνς της.
Αὐτό, ποὺ ἐννοοῦν ὅλοι ἀνεξαιρέτως, ἐπαναλαμβάνω ὅλοι, εἶναι ὅτι «θὰ νομοθετήσουμε καινούργιους νόμους γιὰ νὰ αὐξήσουμε τοὺς φόρους σας καὶ καινούργιους κανονισμοὺς γιὰ νὰ ἐλέγξουμε τὴν δραστηριότητά σας ἢ τὴν καινοτομία σας (κυρίως αὐτήν) καὶ τὰ χρήματα, ποὺ θὰ σᾶς ἀφαιρέσουμε θὰ τὰ διαθέσουμε γιὰ τὴν ἐξαγορὰ ψήφων, ἀπὸ κοινωνικὲς ὁμάδες τὶς ὁποῖες, μὲ τὶς μεταῤῥυθμίσεις μας δὲν θὰ τὶς ἀφήνουμε νὰ ἐνταχθοῦν στὴν παραγωγικὴ διαδικασία».
Αὐτὰ βέβαια, τὰ ξέρετε… Εἶναι ἄλφα-βῆτες…
Ἀλλὰ εἶπα νὰ σᾶς τὰ θυμήσῳ…
ΤΏΡΑ ΤΟ MANIATIKO REPORT ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟ MYWEBOOK _____Η ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΕΞΈΛΙΞΗ